Marija Venclová, nar. 9.9.1970, místem podnikání Mostecká 24, 517 21 Týniště nad Orlicí, e-mail: marija.v.70@seznam.cz, prodávající nejrůznější obrazy, malby, kresby a podobná výtvarná díla prostřednictvím internetových stránek www.obrazy-pictures.com,

 

vás tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“),

 

informuje o tom, že

 

  • v souvislosti s nákupem zboží na internetových stránkách obrazy-pictures.com bude zpracovávat tyto osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“):

 

- jméno a příjmení, IČ jedná-li se o podnikatele, DIČ bylo-li zákazníkovi přiděleno, adresu bydliště či adresu místa podnikání a kontaktní adresu, je-li odlišná od adresy bydliště či místa podnikání;

- e-mailovou adresu a telefonní číslo;

- platební údaje (zejm. č. bankovního účtu), je-li cena objednaného zboží hrazena zákazníkem bezhotovostně.

 

  • Osobní údaje zpracovává jednak ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR za účelem výkonu práv a plnění povinností vyplývajících pro ni z kupní smlouvy uzavírané se zákazníkem (zpracování objednávky, dodání zboží, přijetí platby) a jednak ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR za účelem plnění povinností uložených jí obecně závaznými právními předpisy (zejména k plnění účetní, daňové a jiné evidence). Ke zpracování Osobních údajů není zapotřebí souhlasu zákazníka. Pro případ, že by zákazník tyto své Osobní údaje neposkytl, nemohla by s ním být uzavřena kupní smlouva.

 

  • je správcem Osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR. Zpracování Osobních údajů se bude dít v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s nařízením GDPR. Byla přijala taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů.

 

  • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a plnění povinností z kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem a k plnění povinností ukládaných jí právními předpisy, zejména pokud se týká vedení předepsané účetní, daňové a obdobné evidence.

 

  • Zákazníci, kteří jsou fyzickými osobami (dále také „Subjekty údajů“), mají právo požadovat přístup k poskytovaným Osobním údajům, jejich opravu a výmaz, omezení zpracování, a dále mají právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost Osobních údajů a právo na vyrozumění o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, a to vše v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením GDPR, zejména pak v jeho čl. 15 až 22 a čl. 34. Subjekty údajů mají dále právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz), doporučuje však se nejprve obrátit na ni.

 

  • Osobní údaje bude zpracovávat, a to zejména uložením v paměti počítačů a mobilních telefonů a na listinách vyhotovených v souvislosti s realizací obchodního případu založeného kupní či jinou smlouvou anebo plněním jejích zákonných povinností. Osobní údaje Subjektů údajů budou předány dalším subjektům jen tehdy, (i.) pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k nim (zejm. orgány činné v trestním řízení, kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím) nebo (ii.) pokud to bude nezbytné pro plnění jejích povinností, ať už z kupní smlouvy či ze zákona (zejména ve vztahu k finančním úřadům a dalším orgánům státní správy, předání Osobních údajů bankovním a finančním institucím např. za účelem finančního plnění, předání jejím dodavatelům, je-li to nezbytné pro plnění jejích povinností, zejm. externím účetním a poskytovatelům počítačových programů a systémů, jejichž prostřednictvím je zejména vedeno účetnictví), či ochranu jejích práv (např. předání Osobních údajů soudu nebo právnímu zástupci v případě soudního sporu se zákazníkem). Osobní údaje nebudou předávány třetím zemím ani mezinárodním organizacím.

 

 

Marija Venclová